Nghĩa của từ: index of a point relative to a curve

* gt.
cấp của một điểm đối với một đường cong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App