Nghĩa của từ: index of dispersion

* tk.
chỉ số tán (đặc trưng tính thuần nhất của mẫu)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App