Nghĩa của từ: index of refraction

* vl.
chỉ số khúc xạ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error