Nghĩa của từ: index plate

* mt.
mặt số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App