Nghĩa của từ: indication error

* mt.
sai số chỉ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error