Nghĩa của từ: indirect differentiation

* gt.
phép lấy vi phân một hàm hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App