Nghĩa của từ: indirect proof

* log.
phép chứng minh gián tiếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App