Nghĩa của từ: individual variable

* log.
biến cá thể

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App