Nghĩa của từ: induced homomorphism

*
đồng cấu cảm sinh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App