Nghĩa của từ: inductance

* vl.
[tính, độ] tụ cảm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

inductance /in'dʌktəns/
* danh từ, (điện học)
 - tính tự cảm
 - độ tự cảm
Động từ BQT - Android App