Nghĩa của từ: induction scheme

* log.
sơ đồ quy nạp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App