Nghĩa của từ: inelastic

* vl.
không đàn hồi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

inelastic /,ini'læstik/
* tính từ
 - không co dân, không đàn hồi
 - không mềm dẻo, khó thích nghi
 - (kinh tế) phản ứng chậm đối với những sự thay đổi (thị trường...)
Động từ BQT - Android App