Nghĩa trong từ điển StarDict:

inessential /'ini'senʃəl/
* tính từ
 - không cần thiết
 - không có thực chất
* danh từ
 - cái không cần thiết
Động từ BQT - Android App