Nghĩa của từ: inessential extension

* đs.
mở rộng không cốt yếu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App