Nghĩa của từ: inexact

*
không chính xác, sai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

inexact /,inig'zækt/
* tính từ
 - không đúng, không chính xác
Động từ BQT - Android App