Nghĩa của từ: infect

*
gây ảnh hưởng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

infect /in'fekt/
* ngoại động từ
 - nhiễm, làm nhiễm độc, làm nhiễm trùng
 - tiêm nhiễm, đầu độc
=to infect someone with pernicious ideas+ tiêm nhiễm cho ai những ý nghĩ độc hại
 - lan truyền, làm lây
=his courage infected his mates+ lòng dũng cảm của anh ta lan truyền sang đồng đội
Động từ BQT - Android App