Nghĩa của từ: infer

* log.
suy luận; kết luận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

infer /in'fə:/
* ngoại động từ
 - suy ra, luận ra; kết luận, đưa đến kết luận
 - hàm ý, gợi ý
 - đoán, phỏng đoán
Động từ BQT - Android App