Nghĩa của từ: inference

*
suy luận; kết luận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

inference /'infərəns/
* danh từ
 - sự suy ra, sự luận ra
 - điều suy ra, điều luận ra; kết luận
Động từ BQT - Android App