Nghĩa của từ: inferential

* log.
(thuộc) suy luận, kết luận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

inferential /,infə'fenʃəl/
* tính từ
 - suy luận
Động từ BQT - Android App