Nghĩa của từ: inferior

*
dưới, xấu, kém

Nghĩa trong từ điển StarDict:

inferior /in'fiəriə/
* tính từ
 - dưới
 - thấp hơn, kém; thấp kém, tồi (vật...)
 - (thực vật học) hạ, dưới (bầu hoa)
* danh từ
 - người cấp dưới
 - vật loại kém
Động từ BQT - Android App