Nghĩa của từ: inferior planet

* tv.
hành tinh dưới

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App