Nghĩa của từ: infimum

*
cân dưới đúng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

infimum
- cận dưới đúngĐộng từ BQT - Android App