Nghĩa của từ: infinite group

*
nhóm vô hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App