Nghĩa của từ: infinite medium problem

* xs.
bài toán môi trường vô hạn, bài toán về các hạt qua môi trường vô hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App