Nghĩa của từ: infinite population

* tk.
tập hợp vô hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App