Nghĩa của từ: infinitely divisible

* đs.
chia hết vô hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App