Nghĩa của từ: inflexion

*
sự uốn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

inflexion /in'flekʃn/ (inflection) /in'flekʃn/
* danh từ
 - chỗ cong, góc cong
 - (toán học) sự uốn
 - (âm nhạc) sự chuyển điệu
 - (ngôn ngữ học) biến tố
Động từ BQT - Android App