Nghĩa của từ: influence

*
ảnh hưởng, tác dụng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

influence /'influəns/
* danh từ
 - ảnh hưởng, tác dụng
=under the influence of+ chịu ảnh hưởng của, do ảnh hưởng của
=to exercise one's influence on someone+ gây ảnh hưởng đối với ai, phát huy ảnh hưởng đối với ai
 - uy thế, thế lực
=a person of influence+ người có thế lực
 - người có ảnh hưởng; điều có ảnh hưởng; điều có tác dụng
 - người có thế lực
Động từ BQT - Android App