Nghĩa của từ: informal induction

* log.
phép quy nạp xúc tích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App