Nghĩa của từ: information display rate

* mt.
tốc độ hiện tin

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error