Nghĩa của từ: information souree

* xib.
nguồn thông tin

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error