Nghĩa của từ: informative

*
thông tin, tin

Nghĩa trong từ điển StarDict:

informative /in'fɔ:mətiv/
* tính từ
 - cung cấp nhiều tin tức, có nhiều tài liệu
 - có tác dụng nâng cao kiến thức
Động từ BQT - Android App