Nghĩa của từ: infra-red

* vl.
tia hồng ngoại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

infra-red /'infrə'red/
* tính từ
 - (vật lý) ngoài đỏ, hồng ngoại (tia)
* danh từ
 - tia ngoài đỏ, tia hồng ngoại
Động từ BQT - Android App