Nghĩa của từ: ingoing

*
tới

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ingoing /'in,gouiɳ/
* danh từ
 - sự đi vào
 - tiền trả đồ đạc và phí tổn sửa chữa (nhà)
* tính từ
 - đi vào
Động từ BQT - Android App