Nghĩa của từ: inherent bias

* tk.
độ chệch không khử được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App