Nghĩa của từ: inherit

*
thừa hưởng, kế tục

Nghĩa trong từ điển StarDict:

inherit /in'herit/
* ngoại động từ
 - hưởng, thừa hưởng, thừa kế
* nội động từ
 - là người thừa kế
Động từ BQT - Android App