Nghĩa của từ: inhibit signal

* xib.
tín hiệu cấm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error