Nghĩa của từ: initial function

* log.
nguyên hàm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error