Nghĩa của từ: initial state

* xib.
trạng thái trong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App