Nghĩa của từ: inner multiplication

* hh.
phép nhân trong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

inner multiplication /'inə,mʌltipli'keiʃn/
* danh từ
 - (toán học) phép nhân trong
Động từ BQT - Android App