Nghĩa của từ: inner planet

* tv.
hành tinh trong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App