Nghĩa của từ: input digit

* mt.
chữ vào, chữ số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App