Nghĩa của từ: input element

* mt.
bộ vào

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error