Nghĩa của từ: input homomorphism

*
đồng cấu vào

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App