Nghĩa của từ: insolvency

* kt.
[tình trạng, sự] vỡ nợ; sự phá sản

Nghĩa trong từ điển StarDict:

insolvency /in'sɔlvənsi/
* danh từ
 - tình trạng không trả được nợ
Động từ BQT - Android App