Nghĩa của từ: insphere

* hh.
hình cầu nội tiếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

insphere
- (hình học) hình cầu nội tiếpĐộng từ BQT - Android App