Nghĩa của từ: instability

* xib.
[sự, tính] không ổn định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

instability /,instə'biliti/
* danh từ
 - tính không ổn định, tính không kiên định, tính không vững
Động từ BQT - Android App