Nghĩa của từ: instep conditions

* xib
điều kiện trùng pha

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App