Nghĩa của từ: instrument precision

*
độ chính xác của một dụng cụ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App