Nghĩa của từ: insulate

* vl.
cách, ngăn cách, cô lập

Nghĩa trong từ điển StarDict:

insulate /'insjuleit/
* ngoại động từ
 - cô lập, cách ly
 - biến (đất liền) thành một hòn đảo
Động từ BQT - Android App